Regulamin z polityką prywatności

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ 

WWW.LANGEXPERT.EU 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.langexpert.eu jest prowadzona przez Renatę Kądzielę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Renata Kądziela NO. 1 (działająca pod marką Lang Expert), z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 7611327768, Regon 551195540, adres poczty elektronicznej: sklepno1@gmail.com.
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Platformy, w szczególności, która za pośrednictwem Sklepu składa Zamówienie na zasadach określonych Regulaminem,
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z LangExpert czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Konto – prowadzony przez LangExpert dla Klienta w ramach Platformy pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
 6. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, 
 7. LangExpert – Renata Kądziela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renata Kądziela NO. 1, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 7611327768, 
 8. Platforma – Platforma internetowa, za pośrednictwem której Klient po zalogowaniu i zakupieniu może pobrać lub odtworzyć Produkty nabyte w Sklepie działającym w ramach Platformy, 
 9. Produkt – Produkt cyfrowy i Produkt drukowany,
 10. Produkt cyfrowy – treści cyfrowe sprzedawane przez LangExpert w postaci cyfrowej (np.: gry, nagrania muzyczne – kursy językowe, nagrania wizualne – kursy językowe online VOD, e-booki, e-booki – kursy do samodzielnej nauki języka obcego) za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy i dostarczane w formie cyfrowej, 
 11. Produkt drukowany – materiały drukowane (np. kalendarze, plenery, grafiki itp.) sprzedawane przez LangExpert za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy, 
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin platformy internetowej www.langexpert.eu,
 14. Sklep – serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów w ramach Platformy, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość nabywania Produktów oferowanych przez LangExpert,
 15. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a LangExpert, 
 16. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Zamówienie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu. 
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z Platformy i Sklepu, w szczególności zasady zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania Umów, zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki LangExpert i Klienta. 
 2. LangExpert nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Platformy.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy i Sklepu każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Platformy lub Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. 
 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem.

§ 2. 

Warunki techniczne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób jej funkcjonowania.
 2. Korzystanie z Platformy nie powoduje po stronie Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Klient samodzielnie podejmuje decyzję czy zawrzeć Umowę z LangExpert i przekazać mu swoje dane osobowe.
 3. Klient korzystając z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Platformy treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Platformy.
 4. Klient korzystając z Platformy zobowiązany jest także do:
 1. korzystania z niej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania z wszelkich informacji i materiałów zamieszczonych na jej stronach jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. niewykorzystywania jej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste LangExpert lub innych podmiotów,
 4. powstrzymania się od wykorzystywania jej do przesyłania LangExpert reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić jej funkcjonowanie.
 1. Do przeglądania asortymentu Platformy wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. LangExpert informuje o ryzyku związanym z wykorzystaniem sieci Internet, skutkującym możliwością bezprawnej ingerencji osób trzecich lub złośliwych programów/wirusów wbrew woli i wiedzy LangExpert.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w ramach korzystania z Platformy, LangExpert zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. LangExpert zapewnia m.in. bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. LangExpert oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, jak programy antywirusowe i chroniące tożsamość. LangExpert informuje, że nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu jakichkolwiek danych dotyczących jego Konta na Platformie.

§ 3. 

Rejestracja Konta 

 1. LangExpert świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Platformy. 
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do dokonaniu zakupu za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy.
 3. Do założenia Konta i dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 4. Klient może bezpłatnie zarejestrować Konto za pośrednictwem Platformy. 
 5. Zarejestrowanie Konta wymaga podania przez Klienta danych wskazanych w formularzu dostępnym na stronie Platformy.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi z chwilą, gdy Klient wypełni formularz na stronie Platformy. 
 7. Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta.
 8. Z chwilą zarejestrowania Konta, Klient może zalogować się do swojego Konta klikając przycisk „Zaloguj się” podając wskazany podczas zakładania Konta login oraz ustanowione hasło. 
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przesyłając wypowiedzenie wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) wskazanego w Sklepie w formie papierowej na adres siedziby LangExpert – Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@langexpert.eu
 10. LangExpert może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta któregoś z postanowień wskazanych w § 2 ust. 4 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Strony przed dokonaniem wypowiedzenia i skutkuje usunięciem Konta. 

§ 4.

Warunki składania Zamówień 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Produkty, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy, bowiem do jej zawarcia dochodzi dopiero z chwilą opłacenia złożonego Zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się integralną częścią Umowy.
 4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie nie jest wymagane posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie. 
 5. Klient kompletuje Zamówienie w Sklepie dodając do Koszyka wybrane przez siebie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu. 
 6. W trakcie procedury składania Zamówienia tj. do momentu naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę” Klient może zmodyfikować Zamówienie. 
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje w momencie, w którym Klient akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w ust. 7 powyżej oznacza złożenie za pośrednictwem Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży. 
 9. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od LangExpert potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail), które potwierdza złożenie i otrzymanie Zamówienia przez LangExpert wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz następującymi informacjami, tj.:
  1. dane LangExpert jako sprzedawcy i poszczególne pozycje Zamówienia,
  2. łączna cena brutto Zamówienia,
  3. sposób zapłaty za Zamówienie,
  4. sposób i termin realizacji Zamówienia,
  5. informację konsumencką.
 10. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia od LangExpert, o którym mowa w ust. 9 powyżej, potwierdza fakt, że do LangExpert wpłynęło Zamówienie złożone przez Klienta.
 11. Po otrzymaniu zapłaty od Klienta, LangExpert wysyła do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) tj. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i rozpoczyna przygotowanie Zamówienia. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia od LangExpert potwierdza zawarcie Umowy pomiędzy LangExpert a Klientem.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z LangExpert za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@langexpert.eu

§ 5. 

Ceny Produktów 

 1. Informacje o cenach Produktów, ich cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie na stronie Sklepu. 
 2. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. 
 3. Ceny Produktów wskazane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. Ceną wiążącą Klienta jest cena widniejąca w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed zmianą ceny w Sklepie. 
 5. LangExpert jest uprawniony do wprowadzania nowych Produktów do Sklepu oraz organizowania w Sklepie promocji, przedsprzedaży oraz wyprzedaży Produktów, które mogą polegać na udzieleniu Klientowi rabatu kwotowego lub procentowego na wybrane przez LangExpert Produkty. 
 6. Szczegółowe warunki promocji, przedsprzedaży lub wyprzedaży Produktów LangExpert będzie formułować w regulaminach akcji promocyjnych, które będą ogłaszane na stronie Sklepu.

§ 6.

Sposób zapłaty ceny i terminy płatności

 1. Klient za zamówiony za pośrednictwem Sklepu Produkt może zapłacić:
  1. przelewem za pośrednictwem usługi płatności Przelewy24,
  2. przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayPal,
 2. Klient zobowiązany jest opłacić Zamówienie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od LangExpert potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego LangExpert.
 3. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a LangExpert, a złożone Zamówienie zostaje anulowane. W przypadku, gdy Klient opłacił Zamówienie częściowo w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a złożone Zamówienie zostaje anulowane. Następnie LangExpert zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od dnia anulowania Zamówienia wpłaconą kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 7.

Realizacja Zamówienia

 1. LangExpert oświadcza, iż Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu realizowane są od chwili otrzymania płatności od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6 poniżej.
 2. Klient, który chce otrzymać od LangExpert fakturę powinien zwrócić się z takim wnioskiem do LangExpert listownie przesyłając prośbę o wystawienie faktury na adres siedziby – Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@langexpert.eu

§ 8.

Przedsprzedaż Produktów

 1. LangExpert na stronie Sklepu może prowadzić przedsprzedaż wybranych przez siebie Produktów.
 2. Przedsprzedaż Produktu umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na zakup Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej, innej niż cena docelowa.
 3. Przedsprzedażą LangExpert może objąć zarówno Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą w sprzedaży regularnej w Sklepie LangExpert wskaże przy Produkcie na stronie Sklepu.
 5. Zmówione i opłacone podczas przedsprzedaży Produkty są realizowane w kolejności dokonanych Zamówień począwszy od daty wskazanej na stronie Sklepu.

§ 9.

Sposób i koszt dostawy Produktów

 1. LangExpert nie wysyła do Klienta zakupionych Produktów cyfrowych, z zastrzeżeniem ust. 3-9 poniżej.
 2. Klient może pobrać zakupione Produkty cyfrowe po zalogowaniu się na swoje Konto założone w ramach Platformy.
 3. W przypadku gdy Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu materiały drukowane, LangExpert wysyła ja do Klienta. Produkty drukowane zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca wskazanego przez Klienta w Dni robocze.
 4. Czas realizacji Zamówień standardowo zawiera się w przedziale od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku przedsprzedaży Produktów obowiązują zasady dostawy określone prze Produkcie na stronie Sklepu. Każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana informacja o dokładnym czasie realizacji Zamówienia. 
 5. Zamówione Produkty drukowane są dostarczane do Klienta za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty dostawy ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy Produktów drukowanych jest widoczny w podsumowaniu Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że na stronie Sklepu przy Produkcie wskazano inaczej.
 7. W dniu wysłania Produktów drukowanych do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez LangExpert.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik zewnętrznego dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny pod adresem dostawy wskazanym w Zamówieniu. 
 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu drukowanego do Sklepu przez zewnętrznego dostawcę, LangExpert skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy zamówionych Produktów drukowanych.

§ 9.

Licencja 

 1. Produkty oferowane przez LangExpert za pośrednictwem Sklepu stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną
 2. LangExpert jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie przez Klienta z zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów.
 3. Z datą sprzedaży Klientowi Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu, Klientowi zostaje udzielona licencja niewyłączna, na czas określony – 24 miesiące, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na korzystanie z Produktu na własny wewnętrzny użytek, na następujących polach eksploatacji tj. w zakresie:
  1. korzystania z Produktu dla własnego użytku wewnętrznego – Produkt,
  2. utrwalania Produktu – zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – Produkt cyfrowy,
  3. wprowadzanie Produktu do pamięci dowolnej ilości komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing) – Produkt cyfrowy.
 1. Licencja na korzystanie z zakupionych w Sklepie Produktów umożliwia korzystanie z tych Produktów tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona w związku z dokonanym zakupem i tylko dla własnego użytku wewnętrznego.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Klient nie jest uprawniony do: 
 1. rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych od LangExpert  Produktów, jak i ich fragmentów, 
 2. rozpowszechniania ani udostępniania kopii zakupionych Produktów, jak i ich fragmentów,
 3. wykorzystywania zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów w celach komercyjnych, 
 4. dokonywania zmian czy modyfikacji w zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktach.
 5. Klient, który zakupił Produkt od LangExpert za pośrednictwem Sklepu, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego osobom trzecim.

Zwroty

Kupując w sklepie internetowym Lang Expert przedmioty fizyczne (np. książki, kalendarze) nabywasz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru.

W przypadku treści cyfrowych (np. szkolenia, VOD), ze względu na ich charakter, nie jest to możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wypełnij załączony formularz 

i odeślij go wraz z produktem na adres:

LANGEXPERT

RENATA KĄDZIELA

ALEJA BZÓW 47

02-495 WARSZAWA

Odsyłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani zostać przez Klienta celowo zniszczony. 

Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj

Dostawa

Czas realizacji zamówienia w zależności od kraju wysyłki trwa od 2-10 dni roboczych.

W Polsce wysyłam głównie do Paczkomatów. Wysyłam również do krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii (za pośrednictwem Poczty Polskiej, dlatego czas oczekiwania na produkt może się wydłużyć). 

Cennik usług przewozowych:

Polska 

 • Paczkomaty Inpost: 14,00
 • Kurier Inpost: 19,99
 • Kurier DHL: 23,00

Kurier DPD (Kraje Unii Europejskiej)

Niemcy – 64,92 

Holandia – 72,11

Czechy – 54,13

Irlandia – 93,70

Włochy / Hiszpania: 126,08 

Pozostałe kraje UE: 120

Poczta Polska (UK i inne kraje Unii Europejskiej)

Wielka Brytania / Irlandia : 64

Szwecja / Norwegia / Hiszpania / Włochy: 74 

Czechy / Słowacja: 38

Niemcy: 70 

§ 10.

Rękojmia

 1. LangExpert dokłada starań, aby wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie były zgodne z Umową. 
 2. Produkt drukowany jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:  
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, 
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił LangExpert najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który LangExpert zaakceptował. 
 3. Ponadto Produkt drukowany, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:  
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez LangExpert, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że LangExpert wykaże, że:   – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,   – przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,   – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy,
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;  
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które LangExpert udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. LangExpert ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z Umową Produktu drukowanego istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu drukowanego do użycia, określony przez LangExpert, jego jest dłuższy. 
 1. W przypadku, gdy Produkt drukowany jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
 2. LangExpert może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy Produktu drukowanego lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu drukowanego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla LangExpert. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów LangExpert może odmówić doprowadzenia Produktu drukowanego do zgodności z Umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów LangExpert uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu drukowanego z Umową, wartość Produktu drukowanego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu drukowanego do zgodności z Umową. 
 4. LangExpert dokonuje naprawy lub wymiany Produktu drukowanego w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu drukowanego oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi LangExpert. 
 5. Konsument udostępnia LangExpert Produkt drukowany podlegający naprawie lub wymianie. LangExpert odbiera od Konsumenta Produkt drukowany na swój koszt. 
 6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu drukowanego, który następnie został wymieniony przez LangExpert. 
 7. W przypadku, gdy Produkt drukowany jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Produktu drukowanego jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. LangExpert nie doprowadził Produktu drukowanego do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Produktu drukowanego występuje nadal, mimo że LangExpert próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Produktu drukowanego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
 5. z oświadczenia LangExpert lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu drukowanego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu drukowanego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu drukowanego zgodnego z Umową. 
 2. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt drukowany jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z Umową jest nieistotny.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt drukowany LangExpert na jego koszt. 
 4. LangExpert zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny lub od dnia otrzymania Produktu drukowanego lub dowodu jego odesłania – w przypadku odstąpienia od Umowy.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 6. LangExpert wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu oraz odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Produktów, w tym z tytułu ich wad. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do Produktów nabytych przez Klientów mających status Konsumentów oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  

§ 11.

Odpowiedzialność za brak zgodności 

Produktu cyfrowego z Umową

 1. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:  
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił LangExpert najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który LangExpert zaakceptował. 
 3. Ponadto, Produkt cyfrowy, aby mógł zostać uznana za zgodny z Umową musi:  
 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez LangExpert, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że LangExpert wykaże, że:   
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,   
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,   
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;  
 1. być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 2. być zgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez LangExpert przed zawarciem Umowy.
 3. W odniesieniu do Produktów cyfrowych, LangExpert ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego:
 1. dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili,
 2. dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miał być dostarczany. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu cyfrowego. 
 1. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. 
 2. LangExpert może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez LangExpert. 
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów LangExpert uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu cyfrowego z Umową oraz wartość Produktu cyfrowego zgodnego z Umową. 
 4. LangExpert doprowadza Produkt cyfrowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z Umową ponosi LangExpert.
 5. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest niemożliwe albo wymaga poniesienia przez LangExpert nadmiernych kosztów, 
 2. LangExpert nie doprowadził Produktu cyfrowego do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową występuje nadal, mimo że LangExpert próbował doprowadzić Produkt cyfrowy do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy konsumenckiej, 
 5. z oświadczenia LangExpert lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 23 powyżej, znajduje zastosowanie § 10 ust. 14 i ust. 15 powyżej.
 2. LangExpert nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego, jeżeli środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których LangExpert poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie Produktu cyfrowego albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z LangExpert w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§ 11.

Reklamacje

 1. LangExpert informuje, że Klient może złożyć reklamację przesyłając ją w formie papierowej na adres: Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@langexpert.eu
 2. LangExpert  informuje, że wskazane jest, aby reklamacja Klienta zawierała w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, opis wady Produktu oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że nie wskazanie tych danych w reklamacji nie wpływa na skuteczność zgłoszonej reklamacji.
 3. LangExpert  wskazuje, że wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć dowód zakupu. Może to być przykładowo: kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód potwierdzający zakup Produktu w Sklepie.
 4. LangExpert  jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. LangExpert  ponosi wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 5. LangExpert rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z LangExpert za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@langexpert.eu

§ 12.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu zaistniałego pomiędzy nim a LangExpert, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. 
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a LangExpert  tj.:
 1. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
 2. może zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 1. LangExpert informuje, że wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiazywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. 
 2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Za pośrednictwem platformy ODR można złożyć skargę dotyczącą Produktów lub usług zakupionych przez Internetzarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. LangExpert  wskazuje łącze do platformy ODR 

– https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 1. Skorzystanie przez Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej przez LangExpert i ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

§ 13.

Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy konsumenckiej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 3 poniżej i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 7 i ust. 8 poniżej. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej pomiędzy Klientami, o których mowa w ust. 1 powyżej a LangExpert rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu której LangExpert wydaje Produkt Klientowi – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta, a w przypadku, gdy Umowa, obejmuje wydanie wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 3. LangExpert przypomina Klientom, o których mowa w ust. 1 powyżej, że zgodnie z art. 38 Ustawy konsumenckiej prawo odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli LangExpert wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LangExpert utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 6. o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez LangExpert o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą odstąpić od Umowy informując LangExpert o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego na adres LangExpert z dopiskiem „Odstąpienie” lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@langexpert.eu
 2. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy opracowanego przez LangExpert, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wystarczające wysłanie przez Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy LangExpert niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci otrzymaną płatność za Produkty, od zakupu których odstąpili Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu płatności. 

§ 14.

Prawa własności intelektualnej

 1. Platforma zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotyp, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej.
 2. Wszelkie prawa do informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługują LangExpert .

§ 15.

Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu

 1. LangExpert  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:
 2. zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
 3. zmiany w zakresie danych dotyczących LangExpert tj. danych teleadresowych, formy prawnej lub danych firmy,
 4. rozszerzenie lub zmniejszenie asortymentu Sklepu,
 5. zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
  1. Użytkownik Platformy zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie na Platformie informacji o zmianie Regulaminu i terminie wejścia w życie zmienionych postanowień. A Klient posiadający Konto w ramach Platformy dodatkowo zostanie poinformowany przez LangExpert o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu. 
  3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. 
  4. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w ramach Platformy, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy LangExpert – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.

§ 16.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a LangExpert.
 2. LangExpert respektuje wszelkie prawa Klientów mających status Konsumenta przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy konsumenckiej oraz Kodeksie Cywilnym. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów mających status Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.  
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między LangExpert  a Klientem mającym status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby LangExpert. Właściwość miejscowa sądu, o której mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do Umów zawartych z Klientami mającymi status Konsumentów lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) jest Renata Kądziela prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Renata Kądziela NO. 1, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 7611327768, Regon 551195540 (dalej: „Administrator”).

2. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora: sklep@langexpert.eu,
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora: Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa.

3. Źródło pochodzenia danych i kategorie danych osobowych

3.1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby korzystającej z platformy internetowej pod adresem: www.langexpert.eu (dalej: „Użytkownik”), za pomocą formularza do złożenia zamówienia na zakup produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w ramach ww. platformy internetowej (dalej: „Produkt”).

3.2. Przetwarzane dane osobowe należą wyłącznie do kategorii danych zwykłych. Dane te obejmują dane identyfikacyjne Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, a w przypadku przedsiębiorców imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, firmy.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza do złożenia zamówienia są wykorzystywane przez Administratora celem umożliwienia Użytkownikowi, korzystającemu z platformy internetowej pod adresem: www.langexpert.eu (dalej: „Strona”) zakup Produktu.

4.3. Ponadto Administrator może przetwarzać dane Użytkownika, aby móc zweryfikować jego tożsamość przed zawarciem z nim umowy.

4.4. Adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika, posłużą Administratorowi do zoptymalizowania kontaktu z Użytkownikiem w celach około-obsługowych związanych z zakupem Produktu za pośrednictwem Strony.

5. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Mając na uwadze zakres przetwarzania danych osobowych, wskazany powyżej, Administrator wskazuje, iż dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. przyjęcia od Użytkownika zamówienia na zakup Produktu – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. realizacji i rozliczeń umów wynikłych ze złożonych zamówień na Produkt za pośrednictwem Strony – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
 3. niezbędnego kontaktu pod podanym przez Użytkownika numerem telefonu czy adresem e-mail, w celach około-obsługowych takich jak, np.:
 • potwierdzenie dokonania zakupu Produktu za pośrednictwem Strony,
 • zawarcia umowy zakupu Produktu,
 • informowania o przebiegu płatności,
 1. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z prawa polskiego, związanych z realizacją i rozliczeniem umowy zakupu Produktu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych Administratora oraz realizacji obowiązków podatkowych – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą umową zakupu Produktu – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i obrona jego praw oraz  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 3. prowadzenia rejestru osób, które zawarły z Administratorem umowę zakupu Produktu – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:

 1. zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – Administrator przetwarzadane osobowe do chwili otrzymania od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od danej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej wypowiedzenia,
 2. obrony i dochodzenia swoich praw – Administrator przetwarza dane osobowe do momentu upływu 3 lub 6-letniego terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów zakupu Produktu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia,
 3. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu realizacji obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości), przy czym nie dłużej niż wymagają tego szczególne przepisy prawa, określone w ustawach dotyczących obowiązków fiskalnych.

6.2. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

7.1. W toku przetwarzania danych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu jak najlepszej obsługi złożonego przez Użytkownika zamówienia, jednakże Administrator zapewnia, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób w pełni zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, jedynie w zakresie wysłania wiadomości e-mail dotyczącej potwierdzenia złożenia zamówienia i zakupu Produktu za pośrednictwem Strony oraz założenia konta Użytkownika za pośrednictwem Strony. Poza wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzaniem automatycznym, nie będzie dochodzić do innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wywoływać w stosunku do Użytkownika skutki prawne lub w inny istotny sposób na niego wpływać.

8. Kategorie odbiorców danych

8.1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji przedsiębiorstwa Administratora, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy realizacji praw Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki, sądy, organy państwowe, Prezes UODO,
 2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie jego organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług poczty elektronicznej, serwerów),
 3. dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (np. podmioty obsługujące stronę internetową, dostawcy narzędzi do monitorowania i analizy ruchu użytkowników, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
 4. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom zewnętrznym),
 6. dostawcom usług księgowych,
 7. osobom upoważnionym przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw.

8.2. Przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa i jego uzasadnionych interesów, a także oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym, zawierającą wymagane przepisami prawa gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z możliwym wykorzystywaniem przez nas narzędzi i systemów informatycznych służących do monitorowania i analiz związanych z ruchem Użytkowników na Stronie (takich jak np. Google Analytics, które to narzędzia udostępnia firma Google LLC. z siedzibą w USA (dalej: „Google”)). Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na Stronie poprzez zaktualizowanie niniejszej klauzuli i zamieszczenie informacji o dokonaniu jej aktualizacji.

10. Uprawnienia Użytkownika

10.1.Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:

 1. dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Administratora danych oraz kopie danych),
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10.2. Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać wysyłając wniosek listownie lub wysyłając wniosek za pomocą poczty elektronicznej.

10.3 Administrator, aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku, może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Użytkownika. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

11. Sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych

11.1. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku realizacji powyższego prawa, Administrator niezwłocznie zaprzestanie działań marketingowych wobec Użytkownika.

11.2. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej Użytkownik może dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Administratora: sklep@langexpert.eu lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres siedziby Administratora: Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa.

12. Prawo do skargi

Użytkownikowi, którego dane przetwarza Administrator, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w sytuacji uznania przez Użytkownika, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

13. Prawo cofnięcia zgody

13.1 Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika udzielonej przed jej wycofaniem.

13.2 Cofnięcia zgody można dokonać zarówno poprzez wysłanie odpowiedniej informacji
na adres e-mail Administratora: sklep@langexpert.eu, jak również poprzez doręczenie Administratorowi pisemnego cofnięcia zgody na adres jego siedziby: Renata Kądziela NO. 1, ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa.

14. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania

14.1 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również dokonanie zakupu Produktu za pośrednictwem Strony.

14.2 Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania danych Użytkownika, a brak ich podania skutkuje, np. niemożnością wystawienia faktury na rzecz Użytkownika.

14.3 Niepodanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, uniemożliwia Administratorowi dokonanie potwierdzenia zakupu Produktu za pośrednictwem Strony przez Użytkownika, a także inny niezbędny kontakt z Użytkownikiem – co w konsekwencji uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora.

15. Środki ochrony danych

15.1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.

15.2. Administrator zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
 2. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

15.3. Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.

15.4. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.